Bilete og video vert brukt i behandlinga mange stader i sjukehusa. Røntgen eller radiologi er kanskje det fagområdet ein tenkjer på først, men det vert og brukt i mange andre samanhengar som til dømes endoskopi, ultralyd og digitale kamera.

DMA

Helse Vest IKT har saman med helseføretaka og fagmiljøa gjennomgått ei prosjektperiode for val av leverandør for eit Digitalt mediearkiv (DMA) som kjem til å samle desse mediene tilgjengeleg frå pasientjournalen.

Systemet skal sikre bruk og lagring av bilete og video i samband med diagnostikk og pasientbehandling i tråd med gjeldande lovar og reglar.

Leverandør er vald, og​ det vidare arbeidet med å etablere eit digitalt mediearkiv er allereie i gang. Dei første avdelingane starta opp hausten 2014.

Fann du det du leita etter?