IHR står for Interaktiv Henvisning og Rekvirering frå primærhelsetenesten. Prosjektet har deltakarar frå alle helseføretaka, i tillegg til fastleger og folk frå praksiskonsulentordninga (PKO).

IHR

 Prosjektet har høgt fokus på brukarane av løysinga, fastlegane. Brukarvenlegheita er viktig ettersom ein er i eit marknad med konkurranse frå private aktørar med tilsvarande løysingar. Første fase av prosjektet har fokus på laboratorierekvirering. Alle helseføretak er oppe med løysing. Legekontora rekvirerer elektronisk laboratoriefagsystema i sine helseføretak, i tillegg til å sende prøver til Helse Bergen.

Kliniske tilvisingsråd for elektronisk pasientjournal (EPJ) Plenario blir i 2015 spreidd til legekontor sin har IHR-løysinga i Helse Bergen og Haraldsplass sitt område først.   

Bildediagnostiske tilvisingar med regionale sjekklister og etter kvart regionale bildediagnostiske tilvisingsråd piloterast og spreiast i 2016. 

Nytteeffektar: Gje legar i primærhelsetenesta eit betre verktøy ved rekvirering og tilvising til Helse Vest.

  • Raskare og sikrare informasjonsflyt mellom primærhelstenesta og helseføretaka.
  • Færre unødvendige undersøkingar.
  • Betre kvalitet i behandlingsgangen.
  • Auka kvalitet på forenkling av arbeidsprosessar i laboratoriet ved mottak av prøver.
  • Sikre effektiv bruk av Helse Vest sine ressursar innan ulike fagområde (eksempelvis laboratorie- og bildediagnostikk).
Fann du det du leita etter?