Videokonsultasjon med behandlar via helsenorge.no

Det er no mogleg å møte behandlaren din via videokonsultasjon i staden for fysisk oppmøte.

For at videokonsultasjonen skal verte bra må du ta visse omsyn, så vi ber deg som pasient om å lese denne informasjonen nøye.

Sikre at du har tilgang til digitale tenester på helsenorge

Du styrer sjølv tilgang til digitale tenester på helsenorge.no. For at du skal få varsel om at ein videokonsultasjon er sett opp for deg, må du ha samtykt til «full tilgang». 

Sjekk følgjande viss du er usikker på om du har «full tilgang»:

 1. Logg inn på helsenorge.no
 2. Trykk på namnet ditt oppe til høgre slik at du får opp profilinnstillingane dine
 3. Trykk på «Bruk av helsetenester og ordningar». Om «Bruk av Helsenorge» viser «Du har full tilgang», er du allereie i mål. Viser denne noko anna, må du trykke «Endre innstillingar», og så «Endre» igjen og sett den til «Full».
Med «full tilgang» på helsenorge, vil du få varsel om innkallingar og du vil finne innkallingar i «Meldingar» og «Timeavtale». Innkallingar vil alltid ligge i din «Pasientjournal», sjølv når du ikkje har fullt samtykke.


Før møtet

Her er nokre tips til deg som har fått innkalling til ein videokonsultasjon og er usikker på kva du må gjere. Klikk på knappane under for å sjå kva du treng av utstyr og korleis du skal førebu deg til samtala med behandlar.

Dette treng du

 • Smarttelefon, nettbrett eller PC. Om PC skal nyttast må den ha integrert kamera, mikrofon og høgtalar (kan vere innebygd i eininga). Hovudtelefonar kan vere nyttig, men er ikkje obligatorisk.
 • Tilgang til stabilt internett. Om du nyttar PC, ikkje bruk Internet Explorer. 
 • Eit rom kor du kan vere åleine, og ikkje risikerer at andre kjem inn og avbryt, eller kan høyre kva du og behandlaren seier. Rommet bør òg ha god lyssetting slik at behandlaren din kan sjå deg godt.

Før videokonsultasjonen

 • Dersom du ikkje kan møte til timen din eller tilstanden din har blitt forverra, er det viktig at du gjev beskjed til sjukehuset. Logg inn på www.helsenorge.no for å sende ei melding. Dersom det er mindre enn to verkedagar igjen til timen din må du kontakte sjukehuset direkte på telefon man.-fred. klokka 0800-1530. Dersom helsetilstanden forverrar seg vesentleg, må du kontakte fastlegen eller den som har tilvist deg til time på sjukehuset. Fastlegen kan også gje deg råd og oppfølging i ventetida.
 • Planlegg samtala i høveleg tid slik at samtala i størst mogleg grad kan gjennomførast utan avbrot eller forstyrringar. Sjekk at kamera og mikrofon verkar ved å opne https://join.nhn.no og taste inn 998112. Dette er eit testrom kor du kan verte kjent med korleis det verker i god tid før samtala.
 • Skriv gjerne ned spørsmål og viktig informasjon på førehand, inkludert oversikt over medisinbruk.
 • Opne innkallingsbrevet med møteromslenka omlag fem minuttar før, slik at du er klar til å trykke på lenka rett før konsultasjonen startar.
 • Les gjennom punktet «Handtering av eventuelle problem» lengre nede på sida på førehand, slik at du er førebudd dersom oppkoplinga ikkje fungerer.

Oppkopling til videokonsultasjonen

Har du motteke ei innkalling til ein time på sjukehuset som skal gjennomførast på video gjer du følgjande: 

 • Ta fram mobiltelefon, nettbrett eller PC, og syt for at einingaer lada og kopla til eit trådlaust nett
 • Opne nettleser (Ikkje Internet Explorer)
 • Logg inn på helsenorge.no
 • Gå inn på MELDINGAR, og finn innkallingsbrev

     

 • Opne dokumentet Innkallingsbrev og start videokonsultasjon ved å trykkje på lenka som ligg i brevet rett før du har ei timeavtale for å kople opp. Om lenka i innkallingsbrevet ikkje fungerer må du opne https://join.nhn.no. Klikk på det grøne symbolet for «video» og tast inn romnummeret som du har fått oppgitt. Tast så inn pinkode om du har fått oppgitt dette, eller klikk på «delta». Dersom du ikkje har motteke romnummer og pinkode, ta direkte kontakt på telefon med avdelinga som har kalt deg inn. Telefonnummer finn du i innkallingsbrevet.


    

 • Du må no gi videoløysinga tilgang til mikrofon og kamera
  • Tillat tilgang til Mikrofon og kamera

    


 • Dersom du vert bett om å gi tilgang i nettlesar, trykk OK.


 • Skriv inn namnet ditt, trykk OK

   

Deltaking i møte

 • Vent til sjukehuset koplar opp


 • Då er alt klart. Juster volum om behandlar ikkje høyrer deg.


 • Snu telefonen eller nettbrettet for å få større bilete.Under møtet

Under møtet er det visse køyrereglar som du må rette deg etter. Det er viktig at du gjer deg kjent med desse før møtet, slik at konsultasjonen kan gå så knirkefritt som mogleg. Oppstår det problem undervegs i konsultasjonen finn du òg svar på korleis du kan løyse desse her.

Køyrereglar for videokonsultasjonen

 1. Alle involverte partar må presentere seg. Dersom du har med ein venn/pårørande er det viktig at vedkomande vert presentert og er synleg for behandlaren. Det skal ikkje vere nokon i rommet som behandlar ikkje veit om, og behandlar skal heller ikkje ha nokon i rommet som du ikkje veit om. Behandlaren kan spørje om det er andre i huset eller i bygninga kor du er.
 2. Ingen av møtedeltakarane skal gjere opptak av samtala (verken lyd eller bilete). Behandlar dokumenterer som vanleg i din elektroniske journal. Denne er tilgjengeleg for deg på www.helsenorge.no.

Andre viktige moment

Hugs at behandlarane ikkje ser 'heile deg', og at det er annleis å observere ein person på ein skjerm samanlikna med fysisk oppmøte. Dersom du har noko informasjon som du tenkjer behandlar ikkje fangar opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Handtering av eventuelle problem

Tabellen under hjelper deg med å løyse eventuelle problem som skulle oppstå. Dersom du framleis opplev tekniske problem må du ta kontakt med Helse Vest IKT sitt kundesenter på 55 97 65 51


Problemløysing
PROBLEMLØYSING
Det har skjedd ei forverring av helsa di som gjer at du er usikker på om ei videosamtale er riktig.Ta kontakt med sekretariatet så snart som mogleg. Sjå kontaktinformasjon i innkallinga.
Behandlar er forseinkaForseinkingar kan oppstå på same måte som på den vanlege poliklinikken. Dersom du ikkje kan vente, ta kontakt med sekretariatet og gje beskjed. Sjå kontaktinformasjon i innkallinga.
Du er forseinkaTa kontakt med sekretariatet og gje beskjed. Sjå kontaktinformasjon i innkallinga. Du kan risikere at konsultasjonen vert utsett.
Du finn ikkje ein eigna plass å sitje i fredRing sekretariatet. Sjå kontaktinformasjon i innkallinga. Dersom du ikkje finn ein eigna plass for videokonsultasjon, men kan finne ein eigna plass for telefonkonsultasjon, så må behandlar vurdere om det er godt nok eller om du må få ein ny time.
Du klarar ikkje å kople deg på møtet
 • Har du tilgang til internett? Forsøk ei kjent side
 • Dersom du brukar PC, forsikre deg om at den nyleg er restarta og at du ikkje brukar Internet Explorer. Eventuelt kan du avslutte ved å klikke på det raude symbolet og opne timen via mobil eller nettbrett.
 • Kople deg opp ved å gå inn påhttps://join.nhn.no, klikk på det grønne videosymbolet og tast inn romnummeret som du finn i innkallingsbrevet. Tast pin-kode dersom dette er oppgitt, elles trykker du på «delta»
 • Dersom du har kopiert lenka frå innkallingsbrevet til ein nettlesar, sjå etter at det ikkje har kome inn eit ekstra teikn eller mellomrom.
 • Dersom du ikkje dukkar opp i det virtuelle møterommet til avtalt tid kan det hende at legen/sjukepleiaren ring deg på telefonen.
Biletet forsvinn, men lyden verkar
 • Har du eiga webkamera tilkopla PC? Sjå om det finst nokre val i systemet, samt at du har valt riktig kamera.
 • Forsøk å plugge frå og til kamera.
 • Sørg for å ikkje ha fleire program som brukar kamera oppe på ein gong. Då kan kamera verte låst eit av programma, medan du ønskjer å bruke det i videosystemet til konsultasjonen. 
 • Gå inn på https://join.nhn.no klikk på dei tre prikkane til høgre (innstillingar) og vel riktig eining. 
 • Slå av og på PC.
 • Dersom problemet held fram kontaktar behandlaren din deg, og de vert einige om kva de skal gjere.
Lyden forsvinn, men biletet verkar
 • Har du slått på lyden din? Ein PC har fleire lydinnstillingar, forsøk nede i høgre hjørne å sjå at lyden er på. 
 • Gå inn på https://join.nhn.no, klikk på de tre prikkane til høgre (innstillingar) og vel riktig eining.
 • Bruker du eksternt headsett eller høgtalar/mikrofon, sørg for at desse er slått på, og sjå om dei har noko mute-knapp.
 • Test med ei kjent lydkjelde. Til dømes musikk eller YouTube.
 • Kople frå eininga og kople til igjen.
 • Slå av og på PC.
 • Dersom problemet held fram kontaktar behandlaren din deg, og de blir einige om kva de skal gjere.
​Forseinking på lyd eller bilete​Ikkje bruk videolenke via VPN. Sjekk nettdekning. Lukk ned program og anna som kan belaste nettkapasieten.
​Kjem ikkje inn på lenkja. Får beskjed om at siden ikkje kan laste.
Sjå informasjon om alternativ oppkopling i innkallingsbrevet - oppkopling via https://join.nhn.no
Heile samtalen bryt undervegs
 • Har det skjedd noko med oppsettet ditt? Kabel som har losna? Mista internett? Sit du eventuelt i eit rom med dårlig nettilgang?
 • Forsøk å gå inn i møtet på same måte som sist.
 • Slå av og på PC, og prøv på nytt.
 • Ring avdelinga og forklar situasjonen.
 • Dersom problemet held fram kontaktar behandlaren din deg, og de blir einige om kva de skal gjere.Dine rettar og betaling

Sjølv om møtet med legen skjer på ein annan plass enn på sjukehuset, er det framleis dei same reglane for teieplikt og personvern som gjeld. Under kan du gjere deg kjent med kva reglar som gjeld og få meir informasjon om betaling.

Teieplikt og personvern

På same måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonelloven og Pasientrettigheitsloven sine reglar om teieplikt vere styrande for sjølve samtala og behandlinga av informasjon som kjem fram under samtala. Relevante og naudsynte helseopplysingar skal førast i journalen på lik linje som om samtala skulle skje andlet til andlet eller per telefon. Opplysingar om di helse kan som hovudregel verte gitt til anna samarbeidande helsepersonell dersom dette er naudsynt for å gje deg god og forsvarleg helsehjelp (med mindre du motset deg dette).

Valt videokonsultasjonsløysing har ei kryptert linje, og samtala (inkludert lyd og bilete) vert ikkje lagra, korkje på internett, eller på våre serverar.

Frivillig deltaking


Det er frivillig å bruke videokonsultasjon, og du treng ikkje oppgje nokon grunn om du heller ønskjer konsultasjon andelet til andlet. Dette vil ikkje få nokon konsekvensar for ditt vidare behandlingstilbod frå nokre instansar i helsevesenet.

Logg inn på www.helsenorge.no for å sende ei melding. Er det mindre enn to verkedagar att til timen din, må du kontakte oss direkte på telefon, måndag til fredag mellom klokka 0800 til 1530.


Dokumentasjon og betaling

Videokonsultasjonen vert dokumentert som ein vanleg konsultasjon i din journal og eigenandelen er den same som ved annan poliklinikk.

Krav om eigenandel vert sendt som faktura i etterkant av konsultasjonen. Pasientar med frikort, og born under 16 år betalar ikkje eigenandel. Ved psykiatrisk behandling gjeld dette barn og ungdom under 18 år.

Fann du det du leita etter?