Administrative system

Seksjonen har ansvar for forvalting av dei store administrative systema innanfor HR, Innkjøp/logistikk og  Økonomi, samt andre administrative system innanfor arkivering, HMS og kvalitetshandbøker. I tillegg har seksjonen ansvar for fagsystema til sjukehusapoteka. Desse systema er i stor grad regionale, og fleire av systema er i bruk for alle dei tilsette i Helse Vest.

Les meir om Administrative system

Administrative system


Seksjonen er delt inn i team, der forvaltarane jobbar saman med tilsette internt i seksjonen samt tilsette i seksjonane Applikasjonsdrift og Applikasjonsstøtte rundt dei ulike systemporteføljane. Forvaltarane jobbar også tett opp mot systemeigarar og systemansvarlege i føretaka. For enkelte av systema utfører ein også funksjonell forvaltning på regionalt nivå blant anna rundt parametersetjing og anna oppsett.

Fleire av systema har høg kritikalitet og krav til oppetid er høg.

Seksjonen har tilsette med ulik bakgrunn. Nokon harerfaring frå arbeid med dei ulike systema og prosessane i helseføretaka, medan andre har teknisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?