Journalsystem

Seksjonen har ansvar for forvalting av dei store pasientjournalsystema i Helse Vest sin systemportefølje. Systema er kritiske for pasienthandsaminga og inneheld mykje pasientinformasjon.  Dei er alle i kategorien «Hastegrad høg», og er gjenstand for grundig kontroll/ test i høve til alle endringar. Medarbeidarane deltek i tverrfaglege team innanfor DIPS og mor/barn-system. Eit eige team har òg ansvar for forvalting av integrasjonsløysingane og portalar som er tett knytte til DIPS.

Les meir om Journalsystem

Journalsystem

Ei stor ny IT-løysing som handterer elektronisk kurve- og legemiddeldata og vil erstatte papirkurveløysingar i sjukehusa våre er under pilotering i prosjekt KULE. Denne viktige, regionale løysinga vil hamne til forvalting i Journalsystem etter kvart som den vert utrulla i løpet av dei kommande åra.

Dei tilsette i seksjonen har utdanning innan anten helsefag eller IT. Dei jobbar tett opp mot prosjekt, eller innanfor andre område, som til dømes test og integrasjon.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?