Journalsystem

Seksjonen har ansvar for forvalting av dei store pasientjournalsystema i Helse Vest sin systemportefølje. Systema er kritiske for pasienthandsaminga og inneheld mykje pasientinformasjon.  Dei er alle i kategorien «Hastegrad høg», og er gjenstand for grundig kontroll/ test i høve til alle endringar. Medarbeidarane deltek i tverrfaglege team innanfor DIPS og mor/barn-system. Eit eige team har òg ansvar for forvalting av integrasjonsløysingane og portalar som er tett knytte til DIPS.

Fann du det du leita etter?