Journalsystem

Seksjonen har ansvar for forvalting av dei store pasientjournalsystema i Helse Vest sin systemportefølje. Systema er kritiske for pasienthandsaminga og inneheld mykje pasientinformasjon.  Dei er alle i kategorien «Hastegrad høg», og er gjenstand for grundig kontroll/ test i høve til alle endringar. Medarbeidarane deltek i tverrfaglege team innanfor DIPS og mor/barn-system. Eit eige team har òg ansvar for forvalting av integrasjonsløysingane og portalar som er tett knytte til DIPS.

Les meir om Journalsystem

Journalsystem

Ei stor ny IT-løysing som handterer elektronisk kurve- og legemiddeldata og vil erstatte papirkurveløysingar i sjukehusa våre er under pilotering i prosjekt KULE. Denne viktige, regionale løysinga vil hamne til forvalting i Journalsystem etter kvart som den vert utrulla i løpet av dei kommande åra.

Dei tilsette i seksjonen har utdanning innan anten helsefag eller IT. Dei jobbar tett opp mot prosjekt, eller innanfor andre område, som til dømes test og integrasjon.

Kontakt