Journalsystem

Seksjonen har ansvar for forvalting av dei store pasientjournalsystema i Helse Vest sin systemportefølje. Systema er kritiske for pasienthandsaminga og inneheld mykje pasientinformasjon.  Dei fleste er i kategorien «Hastegrad høg» eller “Hastegrad kritisk”, og er gjenstand for grundig kontroll/test i høve til alle endringar. Medarbeidarane deltek i tverrfaglege team innanfor systemspesifikke område eller innanfor området Integrasjon. 

Fann du det du leita etter?