For kundar

Helse Vest IKT er eit aksjeselskap som er 100 % eigd av Helse Vest RHF. Våre kunder er både dei offentlege sjukehusa i Helse Vest, og fleire private helsetenesteleverandørar i regionen. Det betyr at vi leverer alle IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest, samstundes som vi er samla under same paraply som helseføretaka.

2-faktor autentiseringsløysing

Ønskjer du å logge på Min gate heimanfrå? Det kan du gjere med vår nye 2-faktor løysing.

Les om 2-faktor her.

Kundeweb

På Kundeweb kan du melde inn feil, gjere bestillingar og få svar på spørsmåla dine. Kundeweb er berre tilgjengeleg på helsenettet eller frå ekstern PC med sikker oppkopling med smartkort.

Kundeweb 

Kundesenter

Kundesenteret tek imot henvendelser via telefon, e-post eller kundeweb. Vi gir brukarstøtte og løyser programvarefeil via telefon og fjernstyring, i tillegg til å handtere brukarkontoar og rekvirentregister.

Når Kundesenteret får inn ei sak, prioriterer og fordeler dei spørsmåla og feilmeldingane som kjem inn fortløpande.

Alle nye problem vert retta til Kundesenteret, uavhengig av kven som kjem til å handsame problemstillinga. Problem som ikkje kan løysast av Kundesenteret vert kategorisert og sendt vidare til dei andre avdelingane i Helse Vest IKT.

Du kan nå kundesenteret på telefon 55 97 65 40​.​

Les meir om Kundesenteret på den interne nettsida deira

Brukarstøtte

Ei av hovudoppgåvene våre er å hjelpe brukarar med systema og løyse feil. Det er Kundesenteret som tek imot henvendelser via telefon, e-post eller kundeweb.

Våre kundekonsulentar gir brukarstøtte og løyser programvarefeil via telefon og fjernstyring, i tillegg til å handtere brukarkontoar og rekvirentregister.

Når Kundesenteret får inn ei sak, prioriterer og fordeler dei spørsmåla og feilmeldingane som kjem inn fortløpande. Alle nye problem vert retta til Kundesenteret, uavhengig av kven som kjem til å handsame problemstillinga.

Her kan du melde inn saka di til Kundesenteret

Sakshandssaming

Det er saka si natur som avgjer korleis og kven som skal løyse ho. Lurer du på kor lang tid du må rekne med før saka di vert løyst?

​​​​​​​​For hendvendingar som hastar anbefalar vi epost eller telefon. ​Meldingar til e-postadressa vert lest og registrert i ukedagane, innan 8 arbeidstimar.

Dersom det ikkje hastar å få løyst saka, anbefalar vi å bruke kundeweb slik at vi snarare kan kategorisere, prioritere og tildele henvendinga.

Om det oppstår driftskritiske hendingar utanfor kundesenterets opningstid kan IT-vakten kontaktast på same telefonnummer.

​Kundesenteret har som mål å løyse 80 % av henvendingane med ein gong.​ Problem som ikkje kan løysast av Kundesenteret vert kategorisert og sendt vidare til dei andre avdelingane i Helse Vest IKT.​​

Kurs og opplæring

På Læringsportalen finn du informasjon om kurs og opplæring i Helse Vest:

Læringsportalen

Bestillinger

På Samlepunktet kan du gjere ei bestilling og få oversikt over alle førespurnadar om deg eller frå deg:

Samlepunktet

Fann du det du leita etter?