Organisering

Helse Vest IKT er eit aksjeselskap som er eit heileigd dotterselskap av Helse Vest RHF, og skal levere produkt og tenester til helseføretaka på IKT-området.

Styringsdokumentet til Helse Vest IKT AS søkjer å balansere det forhold at Helse Vest IKT AS har eit særskilt og avgrensa ansvar, samtidig som selskapet er ein del av føretaksgruppa i Helse Vest RHF. 

Ved sida av Helse Vest IKT har det regionale helseføretaket, Helse Vest, fire helseføretak: Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger. 

Klikk her for å laste ned ein PDF med organisasjonskartet vårt.

Nasjonal organisering

Spesialisthelsetenesta i Noreg omfattar offentlege sjukehus og institusjonar innan somatikk, psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk og ambulanseteneste. Tenesten er organisert gjennom regionale helseforetak.

Dei regionale helseføretaka (Helse Vest, Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Nord), har ansvaret for å tilby befolkninga i sin region nødvendige spesialisthelsetenester. Dette kan gjerast ved å tilby tenester frå eigne helseføretak, ved å kjøpe tenester frå private sjukehus, frå private legespesialistar, frå sjukehus i andre regionar, eller i utlandet. Dei regionale helseføretaka er også eigarar av eigne helseforetak.

Dei offentlege sjukehusa og sjukehusapoteka er organisert i helseføretak. Det kan vere eitt eller fleire sjukehus organisert under samme helseføretak.

Helse Vest IKT er i denne samanhengen organisert som eit heleigd dotterselskap under Helse Vest, og skal tilby IKT-tenester til regionens sjukehus. 

Leiinga i Helse Vest IKT

 

Leiargruppa i Helse Vest IKT består av administrerande direktør og sju avdelingsleiarar, som kver er ansvarleg for sine underliggjande seksjonar. Leiargruppa i Helse Vest IKT har jamlege møter og tek dei store avgjerdsla i selskapet. Dette er medlemene i leiargruppa:

Erik Hansen, administrerande direktør

Hovudfag i informatikk frå Universitetet i Bergen. Tidlegare forskar/forskingsleiar ved CMR, og IKT-direktør ved Haukeland Universitetssjukehus.

Leif Nordland, avdelingsleiar for Økonomi og HR

Siviløkonom frå Handelshøgskulen i Bodø. Tidlegare økonomisjef i Hummervoll AS og rekneskapssjef i Helse Bergen.

Ørjan Andersen, avdelingsleiar for Tenesteutvikling

Hovudfag i informasjonsviskap frå Universitet i Bergen. Tidlegare konsulent i PWC og rådgjevar og prosjektleiar i Helse Bergen.

Vidar Råheim, avdelingsleiar for EPJ Fagsenter

Master i Helse og sosialinformatikk frå Universitetet i Agder. Tidligare ledar av EPJ fagsenter i Helse Stavanger

Harald Flaten, avdelingsleiar for Tenesteproduksjon

Elektronikkingeniør frå NKIs Ingeniørhøgskule i Bergen. Tidlegare driftsingeniør i Televerket og driftsleiar for IT-avdelinga ved Sentralsjukehuset i Førde.

Fredrik Eldøy, avdelingsleiar for IKT Fagsenter

Sivilingeniør i telematikk frå NTNU. Tidlegare arbeida ved Universitetet i Bergen og hjå EDB Business Consulting.

Gjertrud Fagerli, avdelingsleiar for Verksemdsutvikling

Sivilingeniør og leiarutdanning fra NHH og BI. Har tidlegare arbeida i Accenture, Telenor og EDB Business Partner.

Geir Granerud, avdelingsleiar for Innovasjon og arkitektur

Bachelor i international business. Tidlegare CIO Mirror Accounting og prosjektleiar i Helse Vest IKT.

Fann du det du leita etter?