Innovasjon

Innbyggjarane fortener gode og effektive helsetenester. Klinikarane fortener arbeidsdagar utan kamp mot teknologien. Samfunnsutviklinga krev ein ny helsekvardag.
Helse Vest IKT skal bidra til fornying, forenkling og forbetring. I ulike endringsinitiativ støtta av ny teknologi eller ny bruk av eksisterande teknologi, innoverer vi, i tett samarbeid med klinikarar og forskarar i Helse Vest.

Gjennom innovasjonslab’en vår, legg vi til rette for ein teknologisk utprøvingsarena for sjukehusa og andre interessentar. Forutan om sjukehusa i Helse Vest, har Helse Vest IKT eit utstrakt samarbeid med leverandørar, høgskular og universitet, føretak i andre regionar og med nasjonale aktørar innan helseinnovasjon. Sida er under utarbeiding, så det vil mangle litt informasjon i starten.
Fann du det du leita etter?