Styret

Her kan du lese saksdokumenta og protokollane frå styremøta. Styremøta i Helse Vest IKT er opne for alle.

Styret for Helse Vest IKT AS har det øvste ansvaret for drift av selskapet. Styret består av to grupper: representantar som er oppnemd av Helse Vest RHF og representantar som er vald av og mellom dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret. ​​​​​​​​​​​​​

Spørsmål om styret kan rettast til kommunikasjonsrådgjevar, Maria Fehr Johansen på e-post: maria.fehr.johansen@helse-vest-ikt.no​ 

Styremedlemar

Styremedlemar

• Inger Cathrine Bryne, Styreleiar - Administrerande direktør i Helse Vest RHF
• Olav Klausen - Administrerende direktør i Helse Fonna HF
• Helle Kristine Schøyen, Administrerende direktør i Helse Stavanger HF
• Eivind Hansen - Administrerende direktør i Helse Bergen HF
• Arve Varden - Administrerende direktør i Helse Førde HF
• Eivind Gjemdal - Administrerende direktør i Bits AS
• Beate Sander Krogstad - Direktør for IT-utvikling i Statnett
• Stian Hoell - Helse Vest IKT
• Lasse Monstad - Helse Vest IKT
• Agnete Sjøtun - Helse Vest IKT
• Silje Ljosland Bakke​ - Helse Vest IKT

Administrasjonen

• Ole Jørgen Kirkeluten - Administrerande direktør i Helse Vest IKT
• Leif Nordland - Økonomisjef

Varamedlemar

• Karl Olav Haaland - Helse Vest IKT
• Jan-Fredrik Carlsen - Helse Vest IKT
• Merethe Nygård - Helse Vest IKT
• Trude Nonaas - Helse Vest IKT
• Siri Hansen - Helse Vest IKT

Møtek​​alender 2022

  • 16. mars 2022  Styremøte
  • 28. april 2022  Styremøte
  • 9-10. juni 2022  Styremøte og styreseminar
  • 28. september 2022  Styremøte
  • 10. november 2022 ​ Styremøte
  • 9. desember 2022 ​ Styremøte

Styredokument

09.12.2022

10.11.2022

28.09.2022​

10.06.2022

28.04.2022​​

16.03.2022

10.12.2021

11.11.2021

23.09.2021

10.06.2021

29.04.2021

17.03.2021

10.12.2020

12.11.2020

25.09.2020

25.06.2020

04.06.2020

29.04.2020

31.03.2020

13.12.2019

16.11.2019

19.09.2019

07.06.2019

25.04.2019

13.03.2019

14.12.2018

07.11.2018

14.09.2018

08.06.2018

20.04.2018

01.03.2018

21.12.2017

02.11.2017

21.09.2017

08.06.2017

19.04.2017

23.03.2017

21.12.2016

09.11.2016

21.09.2016

02.06.2016

27.04.2016

09.03.2016

​Likestilling og diskriminering

Helse Vest IKT AS har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga, og ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering. Gjennom dette er målet å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Helse Vest IKT AS tilset den best kvalifiserte søkjaren til stillingar uavhengig av kjønn. Selskapet vurderer det som viktig å ha bredde i arbeidsstyrken og vil føretrekke kvinner i stillingar innanfor mannsdominerte seksjonar og menn innanfor kvinnedominerte seksjonar, når andre kvalifikasjonar elles er like.

Helse Vest IKT gjennomfører årleg ei kartlegging (ForBetringsundersøkelsen) av arbeidsmiljø, der ein mellom anna kartlegg tryggleiksklima, psykososialt arbeidsmiljø og opplevd leiaråtferd. Her vert det gitt tilbakemeldingar på område som truslar og vold, mobbing eller trakassering, seksuell trakassering, diskriminering, konfliktar og oppfølging av desse. Undersøkinga vert følgt opp i avdelingar og seksjonar, samt med verneteneste og tillitsvalde. Undersøkinga er nasjonal for alle helseføretak og underliggande einingar. I tillegg er det lagt til rette for å melde avvik om trakassering, diskriminering m.v., desse vert følgt opp av leiar av eining.

Deltaking var i 2021 90% (89 % i 2020), og medarbeidarane svarar at dei er heilt ueinig (2%), eller litt ueinig (2%) i kjennskap til at nokon har vorte utsatt for diskriminering i løpet av det siste året.

Helse Vest IKT har eit elektronisk meldesystem, Synergi, kor tilsette kan melde frå om uønska hendingar, det er ikkje meldt hendingar knytt til diskriminering dei siste to åra.

43% av dei eigarvalde styrerepresentantane er kvinner. 45 % kvinner i styret samla sett. 31 % av leiinga (inkl. stabsleiarar) er kvinner, 33 % av avdelingsleiarane er kvinner, 32 % av seksjonsleiarane er kvinner.

Fordeling alle tilsette var i desember 2021 244 kvinner (37%) og 419 menn (63%), for midlertidige tilsette var fordelinga 12% kvinner og 88% menn, og for deltidstilsette 64% kvinner og 36% menn.

Lønsforskjellen i Helse Vest IKT AS er for alle tilsette på 6%-poeng, der kvinner tener mest, og menn tener 94% av kvinners løn. For stillingsnivå leiarar er lønsforskjellen på 2%-poeng, der menn tener mest, og kvinner tener 98% av menns løn. Før stillingsnivå øvrige medarbeidarar er lønsforskjellen på 7%-poeng, der kvinner tener mest, og menn tener 93% av kvinners løn.

Sjukefråværet var i 2021 7,3% for kvinner (6,2% i 2020), og 3,4% for menn (3,0% i 2020).

Helse Vest IKT AS har ikkje bruk av ufrivillig deltidsarbeid.

​Helse Vest IKT har sett i gang eit arbeid som skal få på plass ein overordna lønspolitikk for selskapet. Lønspolitikken skal gje føringar for kriterium lagt til grunn for lønsvurdering ved tilsetting, opprykk, eller ved lokale forhandlingar. Dokumentet skal også gi ein oversikt over stillingskategoriar med tilhøyrande krav til kompetanse. «Likestillingsprinsippet» (jf. Likestillingsloven §5) er forankra i Helse Vest IKT sin lønspolitikk. Lønspolitikken inneheld ei presisering om lik løn, uavhengig av etnisk bakgrunn, og at lokale lønstillegg kan nyttast til å gjevne ut lønsforskjellar mellom menn og kvinner i samanliknbare stillingar.

Dette skal gi grunnlag for vidare arbeid med likestillings- og diskrimineringsområdet, slik at ein kan utarbeide ein handlingsplan basert på BUFDIR sin anbefalte arbeidsmetodikk; 1) kartlegge og analysere, 2) sette mål, 3) lage plan, 4) sette i verk tiltak, 5) evaluere resultat.

Ansvarleg for arbeidet er HR-avdelinga, og tillitsvalde- og verneteneste vert løypande involvert gjennom faste samarbeidsmøter og i AMU-møter.


Fann du det du leita etter?