Tenesteutvikling

Avdelinga har ansvar for forvaltning og vidareutvikling av Helse Vest sine IKT-løysingar. Tenesteutvikling skal bidra til betre bruk gjennom tett dialog med systemeigarar og systemansvarlege i helseføretaka. Handtering av komplekse saker og planlegging av endringar og oppgradering er ei vesentleg oppgåve for dei fire ulike seksjonane i avdelinga.
 
Rolla som systemforvaltar i dei ulike seksjonane kan variere litt etter kva type teneste eller forvaltingsmodell som er etablert. I hovudsak vil ein systemforvaltar handtere denne type oppgåver knytt til eitt eller fleire system.
Fann du det du leita etter?