Tenesteutvikling

Avdelinga har ansvar for forvaltning og vidareutvikling av Helse Vest sine IKT-løysingar. Tenesteutvikling skal bidra til betre bruk gjennom tett dialog med systemeigarar og systemansvarlege i helseføretaka. Handtering av komplekse saker og planlegging av endringar og oppgradering er ei vesentleg oppgåve for dei fire ulike seksjonane i avdelinga.
 
Rolla som systemforvaltar i dei ulike seksjonane kan variere litt etter kva type teneste eller forvaltingsmodell som er etablert. I hovudsak vil ein systemforvaltar handtere denne type oppgåver knytt til eitt eller fleire system.

Kontakt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.